Kandidaat-huurder: hernieuw zo snel mogelijk uw kandidatuur!

Op 28/02/22 zal een brief worden gestuurd naar elke kandidaat-huurder die ingeschreven is bij een moeder-OVM van de FSH met de vraag om zijn/haar kandidatuur voor een sociale woning te bevestigen.

Bij ontvangst van deze brief moet u het naar behoren ingevuld en ondertekend bevestigingsformulier  en de daarin gevraagde documenten tegen ten laatste 18/04/2022 aan de Schaarbeekse Haard bezorgen.

Al deze documenten moeten naar de Schaarbeekse Haard worden gestuurd:

  • ofwel per e-mail: renouvellement@fsh.be
    Opgelet: specifiek e-mailadres voor de verlenging!
  • ofwel per post : Trooststraat 70, 1030 Schaarbeek
  • ofwel aan het onthaal tijdens onze kantooruren zonder afspraak

Als u uw kandidatuur niet vernieuwt, dan loopt u het gevaar dat uw aanvraag wordt geschrapt bij alle huisvestingsmaatschappijen waar u bent ingeschreven en dan verliest u alle voorkeurrechten die aan de anciënniteit van het dossier verbonden zijn.

We herinneren u eraan dat elke wijziging van uw situatie binnen de twee maanden aan ons moet worden meegedeeld.