U verlaat uw woning

Einde van het huurcontract

Wat zegt het contract hierover?

De huurder kan op elk moment per aangetekende brief het contract beëindigen mits een opzegtermijn van drie maanden, die ingaat op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de opzeg werd betekend.
Indien u dus bijvoorbeeld uw huur opzegt in de loop van de maand januari, zal de opzegtermijn slechts ingaan vanaf 1 februari en een einde nemen op 30 april.

Goed om weten

 • Bij een overlijden of plaatsing in een bejaardentehuis is de duur van de opzeg beperkt tot één maand.
 • Voor garages geldt eveneens een opzeg van één maand.

Plaatsbeschrijvingen bij vertrek

De voorlopige plaatsbeschrijving

Bij ontvangst van uw opzeg sturen we u een bericht van ontvangst met een datum voor een afspraak, zodat onze technische regie een voorlopige plaatsbeschrijving bij vertrek kan komen doen.

Dit bezoek zal zo’n 15 minuten duren en laat ons toe de nodige werken in te plannen. Op die manier staat de woning niet lang leeg en kunnen we ze snel opnieuw aan een andere huurder verhuren.

Plaatsbeschrijving bij vertrek

Vijftien dagen voor het einde van de opzeg leggen we een afspraak vast om de eigenlijke plaatsbeschrijving bij vertrek te doen.

Met de plaatsbeschrijving bij vertrek kunnen we nagaan of u uw huurdersverplichtingen bent nagekomen.

De plaatsbeschrijving bij vertrek wordt gedaan in vergelijking met de plaatsbeschrijving bij aankomst. Enkel de schade die na uw aankomst werd toegebracht, zal u gefactureerd worden.

De technicus zal (indien nodig) de meterstanden opnemen van de meters voor koud en warm water en van de calorimeters.

Hoe onnodige kosten vermijden?

 • Het appartement, de kelders, zolders of mansardes moeten volledig leeggemaakt zijn. Laat niets achter, want ophalingen die we moeten organiseren, worden u gefactureerd.
 • Het appartement moet proper zijn. Zo niet wordt de schoonmaak u gefactureerd.
 • Indien u toebehoren zoals kranen, mengkranen, gootstenen, keukenmeubelen, enz. hebt vervangen, moet u deze op hun plaats laten of opnieuw de originele stukken installeren.
 • Gasleidingen moeten verplicht voorzien zijn van een afsluitkraan of dichtgestopt zijn.
 • Alle wijzigingen of aanpassingen van sanitaire-, gas- of elektrische installaties moeten conform de wettelijke bepalingen gebeurd zijn, zo niet zal de demontage u gefactureerd worden.
 • Indien u een door u zelf geïnstalleerde waterverwarmer in de woning achterlaat, moet u hiervan het conformiteitscertificaat voorleggen of, zo niet, het toestel demonteren en de buizen dichtstoppen.
 • Breng uw gas-, elektriciteits- en waterleverancier van uw verhuis op de hoogte; zeg uw telefoon- en teledistributieabonnement op.
 • Zorg voor een attest van het vegen van de schoorstenen die u hebt gebruikt en een attest van onderhoud van uw waterverwarmer op gas of van de individuele verwarmingsketel indien u deze zelf geïnstalleerd hebt.
 • Doe het nodige bij bpost om uw post te laten doorsturen.
 • Geef alle sleutels terug (straatdeur, appartementsdeur, kelder, brievenbus); indien u een parkeerplaats huurde, de afstandsbediening van de poort en eventuele sleutel van de box.
 • Bij ongerechtvaardigde afwezigheid bij de geplande plaatsbeschrijving zullen we u de verplaatsingskosten aanrekenen.

Afrekening einde huur

Ter afsluiting van de wederzijdse financiële verplichtingen stellen we u twee oplossingen voor:

Ofwel wordt een finale forfaitaire afrekening opgesteld en gebeurt de regularisatie binnen de 30 dagen; ofwel wacht u op de reële lastenafrekening en gebeurt de regularisatie tegen 30 juni van het volgende jaar.

Waarom deze keuze?

De afrekening omvat de volgende elementen:

1e oplossing:

 • de situatie van uw huurdersrekening (achterstallen of voorafbetalingen) op datum van vertrek;
 • de eventuele door u gestorte waarborg, verhoogd met de intresten;
 • de eventuele huurschade vastgesteld bij de plaatsbeschrijving bij vertrek;
 • een forfaitaire afrekening van de huurlasten voor het lopende jaar naar rato van het aantal maanden;
 • de waarborg voor de badges, veiligheidssleutels, afstandsbedieningen wordt u eveneens terugbetaald.

Deze forfaitaire afrekening is gebaseerd op uw afrekening van het vorige jaar naar rato van het aantal maanden aanwezigheid, verhoogd met 5%.

2e oplossing:

 • de afrekening wordt opgesteld op basis van de reële gegevens van de huurlasten afgesloten op 30 juni van het volgende jaar;
 • de afrekening omvat dezelfde elementen als bij de 1e oplossing, afgezien van de lastenafrekening die reëel en dus niet forfaitair is;
 • indien u voor deze oplossing kiest, brengt de huurwaarborg geen intrest meer op tussen de datum van vertrek en de finale afrekening en wordt deze dus geblokkeerd tot 30 juni van het volgende jaar.