Uw situatie wijzigt

Meld deze wijzigingen

Zoals bepaald in artikel 13 van uw huurcontract, moet u onmiddellijk onze administratieve dienst schriftelijk inlichten over elke wijziging in uw sociale, familiale of patrimoniale situatie.

In welke gevallen moet u ons de wijziging melden?

  • Zodra een persoon het gezin vervoegt (geboorte, huwelijk, samenwoning, adoptie, aankomst van een persoon in het kader van een gezinshereniging) of de woning verlaat (scheiding, plaatsing, overlijden, of een kind dat het huis verlaat).
  • Indien u eigenaar wordt of uw inkomsten gewijzigd zijn (jobverlies of bijkomende inkomsten van een gezinslid).

Waarom?

Om uw huur op basis van uw nieuwe gezins- en financiële situatie te herberekenen.

Goed om weten

Misschien komt u een familielid of een goede vriend te hulp door hem tijdelijk onderdak te verschaffen. In dat geval moet u ons daarvan op de hoogte brengen.

SANCTIES

Gevolgen bij fraude:

Indien we fraude vaststellen in uw inkomensverklaring, uw gezinssamenstelling, of indien er iemand bij u inwoont zonder dat u ons daarvan verwittigt, kunnen we op elk moment, overeenkomstig artikel 13 van uw huurcontract, de huur tot zijn maximale waarde optrekken.

Mutaties en overplaatsingen

Wat is het verschil tussen een mutatie en een overplaatsing?

Mutatie

Uw woning voldoet niet meer aan uw gezinssamenstelling (te klein of te groot), de mutatie is de toewijzing van een aangepaste woning waarvan het aantal kamers overeenstemt met uw gezinssamenstelling.

Overplaatsing

Uw woning is aan uw gezinssamenstelling aangepast, maar voldoet niet meer wegens een gezondheidsprobleem (toegankelijkheid) of een technisch probleem (uitvoering van grote werken). De overplaatsing is de toewijzing van een woning die aan uw situatie voldoet.

Verplichte mutatie

De mutatie naar een kleiner appartement is verplicht voor personen die een te grote woning betrekken. Indien de voorgestelde woning hetzelfde comfort biedt als de huidige woning, gelegen is binnen een straal van 5 km van de huidige woning en de nieuwe huurprijs niet meer dan 15% hoger ligt dan de oude huurprijs, moet de huurder die aanvaarden.

In geval van weigering zal de Schaarbeekse Haard een opzeg van 6 maanden betekenen.

Personen ouder dan 70 jaar zijn beschermd en kunnen niet tot een mutatie verplicht worden (behalve bij zware renovaties), alle anderen zullen wel verplicht worden om naar een aangepast appartement te verhuizen.

Hoe een aanvraag tot mutatie/overplaatsing indienen?

U kunt een formulier bij de Schaarbeekse Haard verkrijgen.

Er moet aan 2 voorwaarden voldaan worden:

  • sinds minstens 2 jaar uw woning betrekken
  • alle verplichtingen ten opzichte van de maatschappij nagekomen zijn (betaling van de huur, de lasten, onderhoud van de woning, enz.)

Goed om weten

  • De aanvragen zijn talrijker dan de beschikbare woningen. Er zijn dus lange wachttijden.
  • Indien de Schaarbeekse Haard besluit om over te gaan tot een overplaatsing of mutatie om dringende redenen is het mogelijk dat er geen rekening wordt gehouden met de twee voorwaarden voor aanvraag.
  • Er is geen verhaal mogelijk indien de Schaarbeekse Haard de aanvraag tot overplaatsing weigert.
  • Neem bij vragen contact op met de sociale dienst.