IN HET KORT

De Schaarbeekse Haard is een Brusselse Openbare Vastgoedmaatschappij die sinds 1899 bestaat. De Schaarbeekse Haard beheert meer dan 2500 woningen, waarin in totaal 5600 huurders wonen, en stelt 81 personeelsleden tewerk. De maatschappij heeft zich als doel gesteld in de komende 10 jaar in totaal 800 woningen te renoveren.

Geschiedenis / Organisatie

Een stukje geschiedenis…

De Schaarbeekse Haard is een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) die onder de voogdij staat van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (afgekort als BGHM).

De Schaarbeekse Haard werd in 1899 opgericht door Louis Bertrand, de toenmalige Schepen van Financiën, en was één van de eerste sociale huisvestingsmaatschappijen in het Brussels Gewest.

Het eerste verworven stuk grond bevond zich op de hoek van de Helmetsesteenweg en een weg die dan de Schaarbeekse Haardstraat is geworden. We vinden er nog altijd dat bijzondere gebouw met drie verdiepingen uit 1902, een combinatie van woningen met handelszaken op de benedenverdieping. De toenmalige Raad van Bestuur streefde twee duidelijke doelen na: de bouw van eengezins-arbeiderswoningen bestemd voor aankoop en de bouw van collectieve woningen op meerdere verdiepingen.

De l’Olivierwijk, in 1905 voltooid door architect H. Jacobs, werd volgens het tweede principe gebouwd en inspireerde de Brusselse gemeentelijke mandatarissen tot de bouw van de Hellemanswijk in de Marollen.

Daarna volgden nog een nieuwe wijk naar het model van de tuinwijk Terdelt, en de Haacht-Landbouwgroep, beter bekend als de Marbotinwijk.

Geïnteresseerd in de geschiedenis van de FSH? Kom dan het werk “Le Foyer Schaerbeekois 100 ans” 1999, Les Dossiers La Fonderie, Bruxelles inzien (boek ligt ter beschikking bij de Schaarbeekse Haard).

Organigram

De Schaarbeekse Haard is een coöperatieve vennootschap. Een Algemene Vergadering komt één keer per jaar bijeen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, het gewest, kleine aandeelhouders. Ze heeft een soevereine beslissingsbevoegdheid.

De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering benoemt de leden van de Raad van Bestuur (RvB), die samengesteld is uit 15 bestuurders.

Het Bestuurscomité

Om het dagelijks bestuur en de besluitvorming regelmatig te laten verlopen, benoemt de RvB een Bestuurscomité dat samengesteld is uit de Voorzitter en de Vicevoorzitter van de RvB, 4 bestuurders en de sociaal afgevaardigde van de BGHM. Dit comité komt wekelijks bijeen.

De Directie

Organigram : kliek hier

DE DIENSTEN VAN DE FSH

Algemene Directie

Taak
De Algemene Directie werkt nauw samen met het Directiecomité en de Raad van Bestuur en beheert alle activiteiten van de maatschappij.

Directie Huurders

Dienst
Taken
Dienst huurbeheer (waaronder kandidaturen, huurdienst en dienst geschillen)
  Deze dienst beheert en actualiseert uw huurdersdossier:

 • Ondertekening en beëindiging huurcontract.
 • Berekening van de huur, verandering van appartement, toewijzing van woningen en beheer van de kandidatenlijsten.
 • Het is deze dienst die u moet contacteren wanneer uw situatie wijzigt.
Contact : service-locatif@fsh.be of service-candidats@fsh.be
Dienst boekhouding Boekhoudkundig beheer
Contact : compta@fsh.be
Individuele en collectieve sociale dienst
  De individuele sociale dienst:

 • begeleidt u bij het oplossen van familiale, financiële of medische problemen.
 • helpt u eventuele problemen met buren op te lossen.
 • helpt u om u aan te passen aan uw nieuwe woning en beter uw rechten en plichten als huurder te begrijpen.
  De collectieve sociale dienst:

 • helpt u het samenleven in uw gebouw aangenamer te maken.
 • helpt u samen na te denken en te handelen voor een “beter samenleven”.
 • informeert u regelmatig en gezamenlijk over uw plichten.
 • beheert externe partnerschappen en organiseert bewonersvergaderingen en momenten van gezellig samenzijn.
Contact : service-social@fsh.be
Dienst buurtwerk Deze dienst is de schakel tussen u en de Schaarbeekse Haard op onze verschillende sites buiten de kantorenuren. De dienst ziet ook toe op de algemene staat van de gemeenschappelijke ruimten en brengt de naleving van ons huishoudelijk reglement in herinnering.
Contact : agents@fsh.be

Directie Patrimonium

Dienst
Taken
Dienst onderhoud en werken
 • Komt tussen bij technische problemen in uw appartement en in de gemeenschappelijke ruimten (toegang tot de liften, stookruimte, enz.).
 • Komt tussen in het onderhoud van uw gebouw, de reparaties op kosten van de Haard (zie onze rubriek “wie doet wat”).
 • Deze dienst controleert de werken en kleine renovaties.
Contact : intervention-technique@fsh.be
Dienst studie en ontwikkeling Deze dienst zorgt voor de uitwerking en het beheer van grote renovatie- en bouwwerken.
Schoonmaakdienst Deze dienst zorgt voor en houdt toezicht op de schoonmaak van de gemeenschappelijke gedeelten in de grote complexen.

Directie Human Resources

Dienst
Taken
Contact pour le recrutement uniquement: recrutement@fsh.be
Payroll Deze afdeling staat in voor het beheer van de lonen van de werknemers van de Schaarbeekse Haard in zijn geheel.
R.H. De afdeling human resources zorgt voor het personeel van de Schaarbeekse Haard, zowel voor de aanwerving als voor het beheer van het dagelijks leven van de werknemers (opleidingen, sociale wetgeving, enz.).

De BGHM en de sociaal afgevaardigde

De BGHM is een Brusselse gewestelijke instelling die de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij controleert en omkadert.
Meer info: .slrb.irisnet.be

De sociaal afgevaardigde wordt door de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) aangeworven om de wetgeving te doen respecteren die het beheer van de OVM’s (Openbare Vastgoedmaatschappijen – huisvestingsmaatschappijen) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert.

Zijn taken worden beschreven in de Brusselse Huisvestingscode.

Wat doet hij? Wat is zijn rol?

 • Hij controleert de naleving van de voorwaarden inzake inschrijving van kandidaten en toewijzing van woningen.
 • Hij ziet erop toe dat de regels voor berekening van de huur en de lasten worden nageleefd.
 • Hij behandelt alle klachten van kandidaat-huurders en huurders die bij de Schaarbeekse Haard in de door de wet vereiste vorm ingediend worden.
 • De sociaal afgevaardigde mag zijn taken slechts gedurende 3 opeenvolgende jaren bij eenzelfde huisvestingsmaatschappij uitoefenen.

Bij een geschil met uw huisvestingsmaatschappij…

Elke belanghebbende persoon kan bij de Schaarbeekse Haard een schriftelijke klacht indienen omtrent haar taken (bij ter post aangetekende brief of neergelegd met bewijs van ontvangst op de zetel van de maatschappij).

De Schaarbeekse Haard geeft de klacht door aan de sociaal afgevaardigde binnen de acht dagen na ontvangst. De sociaal afgevaardigde onderzoekt de zaak en hoort de verschillende partijen. Indien de klacht ontvankelijk is, moet de Schaarbeekse Haard de eiser binnen de 30 dagen informeren, zo niet wordt de klacht als ambtshalve ontvankelijk beschouwd. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, spreekt de Raad van Bestuur van de Schaarbeekse Haard zich uit binnen de 90 dagen na ontvangst. Na verloop van deze termijn wordt de eiser van de beslissing van de raad op de hoogte gebracht.

Indien de eiser niet akkoord gaat met de beslissing van de Schaarbeekse Haard, kan hij schriftelijk beroep aantekenen (bij ter post aangetekende brief of neergelegd met bewijs van ontvangst op de zetel van de BGHM, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel).

Voor meer details, zie artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode.