IN HET KORT

De Schaarbeekse Haard is een Brusselse Openbare Vastgoedmaatschappij die sinds 1899 bestaat. De Schaarbeekse Haard beheert meer dan 2500 woningen, waarin in totaal 5600 huurders wonen, en stelt 81 personeelsleden tewerk. De maatschappij heeft zich als doel gesteld in de komende 10 jaar in totaal 800 woningen te renoveren.

Geschiedenis / Organisatie

Een stukje geschiedenis…

De Schaarbeekse Haard is een Openbare Vastgoedmaatschappij (OVM) die onder de voogdij staat van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (afgekort als BGHM).

De Schaarbeekse Haard werd in 1899 opgericht door Louis Bertrand, de toenmalige Schepen van Financiën, en was één van de eerste sociale huisvestingsmaatschappijen in het Brussels Gewest.

Het eerste verworven stuk grond bevond zich op de hoek van de Helmetsesteenweg en een weg die dan de Schaarbeekse Haardstraat is geworden. We vinden er nog altijd dat bijzondere gebouw met drie verdiepingen uit 1902, een combinatie van woningen met handelszaken op de benedenverdieping. De toenmalige Raad van Bestuur streefde twee duidelijke doelen na: de bouw van eengezins-arbeiderswoningen bestemd voor aankoop en de bouw van collectieve woningen op meerdere verdiepingen.

De l’Olivierwijk, in 1905 voltooid door architect H. Jacobs, werd volgens het tweede principe gebouwd en inspireerde de Brusselse gemeentelijke mandatarissen tot de bouw van de Hellemanswijk in de Marollen.

Daarna volgden nog een nieuwe wijk naar het model van de tuinwijk Terdelt, en de Haacht-Landbouwgroep, beter bekend als de Marbotinwijk.

Geïnteresseerd in de geschiedenis van de FSH? Kom dan het werk “Le Foyer Schaerbeekois 100 ans” 1999, Les Dossiers La Fonderie, Bruxelles inzien (boek ligt ter beschikking bij de Schaarbeekse Haard).

Organigram

De Schaarbeekse Haard is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Een Algemene Vergadering komt één keer per jaar bijeen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, het gewest, kleine aandeelhouders. Ze heeft een soevereine beslissingsbevoegdheid.

De Algemene Vergadering en de Raad van Bestuur

De Algemene Vergadering benoemt de leden van de Raad van Bestuur (RvB), die samengesteld is uit 15 bestuurders die 5 keer per jaar bijeenkomen.

Het Bestuurscomité

Om het dagelijks bestuur en de besluitvorming regelmatig te laten verlopen, benoemt de RvB een Bestuurscomité dat samengesteld is uit de Voorzitter en de Vicevoorzitter van de RvB, 4 bestuurders en de sociaal afgevaardigde van de BGHM. Dit comité komt wekelijks bijeen.

De Directie

De Directie van de Schaarbeekse Haard is georganiseerd in een comité met 4 leden:

 • De algemeen directeur staat in voor het algemeen bestuur van de Schaarbeekse Haard en voor het personeelsbeheer en controleert de verschillende diensten.
 • De administratieve directie geeft leiding aan de dienst huur, de dienst geschillen en de dienst boekhouding.
 • De technische directie geeft leiding aan de dienst technische regie, de dienst investeringen en de dienst onderhoud.
 • De sociale directie geeft leiding aan de individuele en collectieve sociale dienst en aan onze buurtwerkers (de gemeenschapswachten en toezichthouders).

Dit directieteam verwezenlijkt de projecten van de Schaarbeekse Haard die door de Raad van Bestuur werden beslist. De 4 leden van het Directiecomité hebben verschillende competenties die ze bundelen om hun personeel in zijn dagelijks werk te ondersteunen.

De diensten van de FSH

Algemene Directie

Directeur Gérant : Mr Pascal Vertonghen

Algemeen Directeur: dhr. Pascal Vertonghen

De Algemene Directie controleert de verschillende diensten en staat in voor het personeelsbeheer.

Directieassistente: mevr. Pascale Fauconnier
Verantwoordelijke Human Resources: mevr. Caroline Taymans

Deze afdeling omvat eveneens de dienst communicatie die belast is met onze publicaties en het beheer van de website.

Afdeling huurbeheer en financieel beheer

Administratieve Directie: dhr. Hubert Christiaens

De huurdienst
Verantwoordelijke: post nog in te vullen
Deze dienst beheert en actualiseert uw huurdersdossier: ondertekening en beëindiging van het huurcontract, berekening van de huur, verandering van appartement, toewijzing van woningen en beheer van de kandidatenlijst.
Het is deze dienst die u moet contacteren wanneer uw situatie wijzigt.

De dienst geschillen
Verantwoordelijke: post nog in te vullen
Deze dienst beheert laattijdige betalingen: opstellen van een afbetalingsplan, innen van niet betaalde bedragen,… Deze dienst moet u contacteren wanneer u problemen ondervindt om uw huur of huurlasten te betalen.

 • Tel. 02 240 80 40 van maandag tot donderdag, behalve op dinsdag, van 07u30 tot 16u00, en op vrijdag van 07u30 tot 15u30
 • Permanentie elke voormiddag, behalve op dinsdag, van 07u30 tot 11u30

De dienst boekhouding
Verantwoordelijke: post nog in te vullen

Deze afdeling omvat ook de informaticadienst.

Technische afdeling en afdeling onderhoud

Technische Directie: mevr. Anne Timmermans

De technische regie
Verantwoordelijke: post nog in te vullen
De regie komt tussen voor het onderhoud van uw gebouw en de herstellingen die te onzen laste vallen. De regie controleert eveneens de werken die door externe bedrijven uitgevoerd worden. Dit is de dienst die u moet verwittigen bij technische problemen in uw appartement of in de gemeenschappelijke gedeelten.

 • Tel. 02 240 80 40 van maandag tot donderdag van 07u30 tot 16u00, en op vrijdag van 07u30 tot 15u30
 • Permanentie elke maandag van 07u30 tot 11u30
 • Noodgevallen buiten deze uren: 0474/ 34 08 54

De dienst investeringen
Verantwoordelijke: dhr. Hugues De Patoul

Deze dienst staat in voor de ontwikkeling en het beheer van renovatie- en bouwwerven.

De schoonmaakdienst
Verantwoordelijke: mevr. Hory Séverine

Deze dienst zorgt voor of houdt toezicht op de schoonmaak van de gemeenschappelijke gedeelten in de grote complexen.

Afdeling sociale actie en buurtwerk

Sociale Directie: mevr. Agnès Way

De sociale dienst
Verantwoordelijke: mevr. Géraldine Willems

De individuele sociale dienst begeleidt u bij het oplossen van familiale, financiële of medische problemen, eventuele problemen met buren; helpt u om u aan te passen aan uw nieuwe woning en beter uw rechten en plichten als huurder te begrijpen.

De collectieve sociale dienst helpt u het samenleven in uw gebouw aangenaam te maken; samen na te denken en te handelen voor een “beter samenleven”; informeert u regelmatig en gezamenlijk over uw rechten en plichten, beheert externe partnerschappen en organiseert bewonersvergaderingen en momenten van gezellig samenzijn.

 • Tel. 02 240 80 40 van maandag tot donderdag van 07u30 tot 16u00, en op vrijdag van 07u30 tot 15u30
 • Permanenties op woensdag van 07u30 tot 11u30 en op donderdag van 13u30 tot 15u30
 • Thuisafspraak mogelijk

De dienst buurtwerk (vzw Aide et Convivialité / Toezichthouders van de gebouwen)
Verantwoordelijke: dhr. Faruk Biçici

Deze dienst is de schakel tussen de Schaarbeekse Haard en de huurders op onze verschillende sites buiten de kantooruren. De dienst ziet ook toe op de algemene staat van de gemeenschappelijke ruimten en brengt de naleving van ons huishoudelijk reglement in herinnering.

De volgende complexen beschikken over een toezichthouder die in noodgevallen buiten de kantooruren bereikbaar is: Evenepoel, Helmet, Helmet 44, Marbotin , Roland Gaucheret-Thomas, Dailly, Mignon, Mahaillon en Scutenaire.

 • CHKOUNDA Kacem Toezichthouder Helmet : 0476 91 26 81
 • DELHEZ Annick Toezichthoudster Helmet : 0474 56 02 62
 • DESTERBECQ Christel Toezichthoudster Marbotin : 0476 97 18 76
 • EL KADIRI Gigi Toezichthouder Marbotin : 0476 97 20 55
 • MESSARI Hassan Toezichthouder Marbotin : 0473 94 61 91
 • DESTERBECQ Christiane Toezichthoudster Roland : 0476 97 18 99
 • EL OUARDI Driss Toezichthouder Gaucheret –Thomas – Dailly – Mignon – Mahillon – Scutenaire : 0473 94 03 14
 • MAYET Muriel Toezichthoudster Rayé : 0476 97 18 73

De gemeenschapswachten zijn steeds op onze verschillende sites aanwezig en zijn elke dag telefonisch bereikbaar tussen 15u en 23u30.

Ze staan ook in voor het toezicht op de volgende sites:
Metsys-Eenens, Apollo en Zenobe-Gramme.

 • Tel. 0473 85 56 43 of 0473 85 56 06 tussen 15u en 23u30
 • Deze dienst functioneert elke dag van het jaar, van 15u tot 23u30, zaterdagen, zondagen en feestdagen inbegrepen.

De BGHM en de sociaal afgevaardigde

De BGHM is een Brusselse gewestelijke instelling die de werking van een sociale huisvestingsmaatschappij controleert en omkadert.
Meer info: .slrb.irisnet.be

De sociaal afgevaardigde wordt door de BGHM (Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij) aangeworven om de wetgeving te doen respecteren die het beheer van de OVM’s (Openbare Vastgoedmaatschappijen – huisvestingsmaatschappijen) van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest organiseert.

Zijn taken worden beschreven in de Brusselse Huisvestingscode.

Wat doet hij? Wat is zijn rol?

 • Hij controleert de naleving van de voorwaarden inzake inschrijving van kandidaten en toewijzing van woningen.
 • Hij ziet erop toe dat de regels voor berekening van de huur en de lasten worden nageleefd.
 • Hij behandelt alle klachten van kandidaat-huurders en huurders die bij de Schaarbeekse Haard in de door de wet vereiste vorm ingediend worden.
 • De sociaal afgevaardigde mag zijn taken slechts gedurende 3 opeenvolgende jaren bij eenzelfde huisvestingsmaatschappij uitoefenen.

Bij een geschil met uw huisvestingsmaatschappij…

Elke belanghebbende persoon kan bij de Schaarbeekse Haard een schriftelijke klacht indienen omtrent haar taken (bij ter post aangetekende brief of neergelegd met bewijs van ontvangst op de zetel van de maatschappij).

De Schaarbeekse Haard geeft de klacht door aan de sociaal afgevaardigde binnen de acht dagen na ontvangst. De sociaal afgevaardigde onderzoekt de zaak en hoort de verschillende partijen. Indien de klacht ontvankelijk is, moet de Schaarbeekse Haard de eiser binnen de 30 dagen informeren, zo niet wordt de klacht als ambtshalve ontvankelijk beschouwd. Indien de klacht ontvankelijk wordt verklaard, spreekt de Raad van Bestuur van de Schaarbeekse Haard zich uit binnen de 90 dagen na ontvangst. Na verloop van deze termijn wordt de eiser van de beslissing van de raad op de hoogte gebracht.

Indien de eiser niet akkoord gaat met de beslissing van de Schaarbeekse Haard, kan hij schriftelijk beroep aantekenen (bij ter post aangetekende brief of neergelegd met bewijs van ontvangst op de zetel van de BGHM, Jourdanstraat 45-55 te 1060 Brussel).

Voor meer details, zie artikel 76 van de Brusselse Huisvestingscode.